Användarvillkor

För www.medialabswest.se och dess medlemmar

Läs detta dokument ordentlig innan du besöker och använder dessa tjänster som erbjuds på denna hemsida. Du binds att godkänna dessa avtal och regler. Om du inte vill binda dig till nedan listade avtal så får du inte använda och bruka de tjänster som finns på denna hemsida. www.medialabswest.se har rätt att ändra detta avtal vid önskat tillfälle utan att informera besökaren varpå det är viktigt att läsa avtalet löpande. www.medialabswest.se ägs av Nätverkstan Kultur i Väst AB org nr 556500-8009

§ 1. Copyright, licenser och program
Som copyright och avtal så binder du dig till att inte återpublicera, använda, modifiera, distribuera på något inkludera text, grafik, programkod, eller programvara utan skriftligt godkännande från www.medialabswest.se eller ägaren till det insända materialet. Du har rätt att skriva ut och ladda ner delar av materialet för ej kommersiellt bruk. Du har inte rätt att ta bort copyright noteringar eller sälja vidare delar, texter, programkod eller material från hemsidan.

§ 2. Publika tjänster
Material och texter som inte publiceras av www.medialabswest.se såsom information som skrivs i någon publik area av hemsidan såsom anslagstavla, forum, nyhetsgrupper, e-post, chatt samt övriga publika media ansvarar inte www.medialabswest.se för. Du som besökare ansvarar själv för det material, texter eller annat som publiceras via hemsidan och kan inte säga att www.medialabswest.se är ansvariga för det du publicerar.

§ 2.1. Lagen om elektroniska anslagstavlor
Enligt lagen om elektroniska anslagstavlor måste www.medialabswest.se informera att samtliga kommer att kunna läsas det som skrivs i de publika forumen. Material enligt paragraf 5 i BBS-lagen 1998:112 måste www.medialabswest.se ta bort material som anses stötande, tillfaller brottsbalken, är rasistiska eller avser uppvigling. För detaljer se 1998:112 för samtliga fall. www.medialabswest.se kan dömas till böter eller fängelse om detta inte efterlevs. För att bli godkänd som medlem måste du först acceptera att dessa regler efterföljs.

§ 3. Material Du ansvarar själv för att ha en internetanslutning och abonnemang, dator och hårdvara samt programvara för att använda och nyttja hemsidan samt alla kostnader relaterade därtill.

§ 4. Känslig information
Du har ett lösenord som är kopplat till ditt konto. Om du tappar bort detta eller av någon annan anledning försummar eller ger ut detta till någon person så ansvarar du själv för detta samt dess följder. Informationen som finns lagrad för dig som medlem har du rätt att få reda på. För övriga medlemmar är detta privat information och ges inte ut. Du har själv valet att göra dig icke publik och på detta sätt undviker du att visa vem du är.

§ 5. Upphör ditt konto
Vid upphörande av ditt konto tas all information bort permanent och kan inte återskapas vare sig för www.medialabswest.se eller andra medlemmar.

§ 6. För internationella medlemmar
Då Internet är vida åtkomligt så får du som inte kommer ifrån Sverige rätta dig efter motsvarande lagar som gäller för det land du är bosatt i.

§ 7. Hantering med tredje part
Om du utför korrespondens, utför tjänster eller köp genom hemsidan så är det direkt med denna part ditt avtal, överkommelse eller betalning gäller. www.medialabswest.se är inte ansvarig för någon form av dessa avtal. Sponsorer, reklam, rabatter och andra erbjudanden eller transaktioner från, mellan eller genom www.medialabswest.se ansvar inte www.medialabswest.se för. Upphör någon av dessa parter med den tjänst som erbjuds så är det mellan dig och tredje part som avtalet gäller mellan varpå du får kontakta dom.

§ 8. Länkar
Denna hemsida har många länkar till andra hemsidor av olika karaktär. Du får inte ange länkar som leder till material som våld, sex, trakasserier, krig, eller på annat sätt kan finnas stötande för andra medlemmar. www.medialabswest.se är inte ansvarig för det material som publiceras via de publika sidorna, se publika tjänster.

§ 9. Lagar och förordningar
Detta avtal är konstruerat genom lagar i Sverige och appliceras på denna hemsida, dess konstruktör och ägare. Alla klagomål rörande problem måste skickas inom två veckor till ansvarig för www.medialabswest.se för att det skall godkännas. Avtalet kan ändras utan att informera er vilket medför att ni skall läsa igenom detta avtal löpande.

§ 10. Upphörande av hemsida 
www.medialabswest.se bedrivs på ideell basis och kommer finnas så länge intresse, förutsättningar och möjlighet finns. Skulle sidan upphöra så betalas inga innestående avgifter eller andra pengar ut för det som ni för närvarande har skickat in eller bidragit med.

§ 11. Betaltjänster
Om de system som används för transaktioner – i detta fall Strålfors AB, eller Posten AB medför felaktiga transaktioner, inte fungerar eller på något annat sätt medför ett fel för dig, mottagaren eller det konto som berör belastningen ansvarar www.medialabswest.se inte för. Alla tjänster, rutiner eller programvaror som finns på denna hemsida som medför fel eller på annat sätt försakar problem och inte ägs av www.medialabswest.se ansvarar respektive företag för. www.medialabswest.se ansvarar inte för eventuella likviditetsproblem hos betalaren. Tvister rörande betalning är mellan respektive parter. Om betalningen utgår så är det en process som köparen får driva med säljaren.

§ 12. Särskilda villkor
www.medialabswest.se är befriad från påföljd av underlåtenhet att fullgöra förpliktelser enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som part inte råder över som som förhindrar fullgörandet (befriande omständigheter). Så snart som hindret upphört skall förpliktelser dock fullgöras. Som befriande omständigheter anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarkanden och därmed jämförbara omständigheter.

§ 13. Tvist om tolkning
Vid tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras genom skiljedom enligt lag om skiljemän varvid rättegångsbalkens regler om omröstning och rättegångskostnader skall följas. Skiljeförfarande skall äga rum i Göteborg.

§ 14. Konkurs
Part har rätt att häva avtalet om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordförhandlingar, träder i likvidation eller eljest kan anses ha kommit på obestånd.

§ 15. Tjänster utförda av annan part
Skulle part ta kontakt med medlem för att utföra tjänster ansvarar inte www.medialabswest.se för någon form av ersättning eller på annat sätt åliggande. Det är mellan er två parter som avtalet äger rum friskrivs www.medialabswest.se från alla former av åtgärder, skadestånd eller avtal som sagts muntligen eller skriftligen.

§ 16. Lagrad information om användaren
De uppgifter som finns på www.medialabswest.se medför att användaren godkänt att lagra information om sig själv här. Materialet kan på intet sätt lämnas ut om enskild person utan godkännande från denne. Användaren själv ansvarar för sitt material och vid önskemål av borttagning skall skriftligen detta anges till info@medieverkstaderna.se

§ 17. Lagring av personlig information
På www.medialabswest.se lagras den information som du själv anser att du vill registrera. Ett krav för medlemskap är för och efternamn samt e-postadress. Vid köp av tjänster på www.medialabswest.se lagras även i databasen det telefonnummer som tjänsten görs ifrån samt den ipadress som utövaren använder i kombination av tjänsten. Utöver detta lagras även en cookie på användarens dator om automatisk inloggning så önskas. Denna tas bort genom att på framsidan välja alternativet logga ut.

§ 18. Användning av hemsidans tjänster
I kombination med ditt användande av hemsidan så godkänner du att inte: a) Skicka meddelanden, information, data, texter, programvaror, bilder eller annat material som är olagligt, stötande, vulgärt, destruktivt, farligt, otrevligt, eller av annan rättighet. b) Ej sprida förtal, rasism, eller på annat sätt stöta dig med personer eller annat på hemsidan. c) Skicka eller ladda upp material som du inte har rättighet att reproducera, visa, skicka eller enligt respektive programs lagar eller vidarebefordra till annan part på hemsidan. d) Skicka eller ladda upp material som innehåller virus eller annat förstörande data i någon form. e) Radera skribenters attribut, underskrifter, regler eller information som är avsedd att finnas kvar på dokument, programvara eller annat material. f) Använda hemsidans kommunikationsmöjligheter som stör eller förstör sidans funktioner eller andra användares arbete. Exempel är flooding, använda capslock på text, kontinuerlig postning osv. g) Skicka eller sända reklam eller annat material, spam, kedjebrev eller annan form av information som kan anses kommersiell eller annat. h) Överträda svensk eller annat lands internationella lagar. i) Ladda upp eller skicka material som innehåller patent, trademarks, trade hemlighet, copyrights eller annan form av rättighet eller hemlighet. j) Manipulera eller visa sidan genom frames eller liknande sätt att navigera med teknik som finns nu och i framtiden.

§ 19. Uteslutande
Om du missköter dig på ett eller annat sätt förstör för andra medlemmar eller denna hemsida så får du en skriftlig varning via e-post eller liknande media. Skulle detta inte åtföljas så kommer du bli utesluten och borttagen. Att sedan komma tillbaks efter denna uteslutning kan beivras och polisanmälas om arten av misskötseln anser ärendet lämpligt.?

Om två eller fler parter inte i samförstånd kan komma överrens i de media som finns på www.medialabswest.se tas kontot bort med omedelbar verkan. Likaså gäller om bristfällig information finns, såsom epost för och efternamn. En anmälan kan komma från ena eller fler parter, även från oberörd part. Påhopp såsom rasistiska, förtal, hot eller liknande medför skriftlig varning, därefter avstängning. Om detta inte efterlevs kommer en abuseanmälan till respektive ISP att göras för att stänga av medlemmens konto. Finner du någon du vill anmäla skall detta skrifligen göras till support@medieverkstaderna.se med en förklaring om orsak till anmälan.

§ 20. Rabatter, prenumerationer eller annat erbjudande och tjänster
De rabatter, prenumerationer, erbjudanden, reklam, försäljningar eller annat som förekommer på hemsidan ansvaras inte av www.medialabswest.se. Om ett avtal tecknas med någon sådan tjänst är det mellan dig som användare och parten avtalet gäller.

§ 21.  Övriga villkor
www.medialabswest.se har ingen kontroll över och möjlighet att ansvara för det material som publiceras och skrivs, och kan därmed inte hållas ansvarig för något , oavsett om det är texter, publiceringar, program, tjänster, reklam, rabatter, transaktioner, erbjudanden, tjänster, åtaganden eller motsvarande. Den som publicerar materialet tar ansvar för sitt respektive material. Påfinns copyrightskyddat material eller programvara eller dyl. skall omgående rapport skickas tillsupport@medieverkstaderna.se för borttagning.

 • juni 2018
 • mars 2018
 • februari 2018
 • januari 2018
 • november 2017
 • oktober 2017
 • september 2017
 • augusti 2017
 • juni 2017
 • maj 2017
 • mars 2017
 • januari 2017
 • december 2016
 • oktober 2016
 • september 2016
 • augusti 2016
 • juni 2016
 • maj 2016
 • april 2016
 • februari 2016
 • januari 2016
 • november 2015
 • oktober 2015
 • september 2015
 • augusti 2015
 • juni 2015
 • maj 2015
 • mars 2015
 • februari 2015
 • januari 2015
 • december 2014
 • oktober 2014
 • september 2014
 • augusti 2014
 • april 2014
 • mars 2014
 • januari 2014
 • december 2013
 • oktober 2013
 • april 2013
 • mars 2013
 • januari 2013
 • december 2012
 • november 2012

 • Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.